Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

Provozovatel

 

Miroslav JANDERA - Bří JANDEROVÉ
IČO:70145474
Podnikatel zapsána do živn. ob. rej. v České Třebové pod číslem 1753
Datum založení :30.7.1990
Tel.: +420 461 612 212
Tel.: +420 605 970 550
e-mail:info (zavinač) brijanderove.cz
číslo účtu 2400553850 / 2010
variabilní symbol je číslo objednávky

Provozovna


Miroslav JANDERA - Bří JANDEROVÉ
Osík 27
569 67 Osík /u Litomyšle/
 
 Otevírací doba provozovny Po-Pa - 7,00 - 15,30

 

Najdete nás zde

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.umelekvetiny.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Základní informace o nakupování

 • Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli) účtována částka za objednané zboží.

 • Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky.

 • Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou emailové zprávy.

 • Zákazník je o stavu zpracování své objednávky informován v našem e-shopu (tlačítko "přihlášení" a menu Můj účet – na hlavní stránce se zobrazí objednávky )

 • Objednávky mohou být u zákazníka ověřeny a to formou telefonickou, pomocí SMS nebo e-mailem

Informace o zboží

V naší internetové prodejně najdete u každého výrobku:

 • označení výrobku, popis funkce, rozměry výrobku, vlastnosti výrobku

 • uvedený materiál výrobku nebo jeho složení

 • maloobchodní cenu včetně DPH, hodnotu slevy v %, je-li výrobek ve slevové akci a konečnou cenu po odečtení příslušné slevy

 • záruční doba je 24 měsíců

   

 

Informace o cenách

Ceny a slevy uvedené u zboží jsou v platnosti až do doby vydání nového ceníku a do doby vytvoření nových slevových sazebníků. Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v nepravidelných časových intervalech . Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro kupujícího závazná.

Informace o dodání

Vybrané zboží je dodáváno zákazníkovi několika způsoby, přičemž si zákazník volí nejvhodnější způsob podle svého uvážení.

Doby dodání se liší od zvoleného způsobu a přepravní služby:

Doprava službou Obchodník balík:

do 24-48 hodin od expedice

Osobní vyzvednutí na pobočkové prodejně:

ihned po zaslání informace zakazníkovi

Informace o platbách

Pro zaplacení objednaného zboží lze použít několika způsobů.

Platba předem - zde zákazník převede peníze na účet dodavatele před zasláním zásilky. Zásilka je poté spotřebiteli zaslána na určenou adresu.

Způsoby platby a náklady na dodání, výběr doručení

V naší internetové prodejně Ván nejsou účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku si tak musíte připočítat pouze cenu za dodání zásilky podle Vámi zvoleného druhu platby objednaného zboží.

Objednávky zboží

Při nakupování přes internet je na základě elektronické komunikace vytvořena objednávka zboží na základě údajů, které každý zákazník získá na našich stránkách a na jejichž základě se objednávající rozhoduje.

Objednávající je kontaktován kombinovaně a to formou e-mailu, telefonicky nebo SMS zprávou.

Z objednávky provedené zákazníkem vzniká kupní smlouva v okamžiku potvrzení této objednávky od dodavatele. Na základě tohoto dostává zákazník potvrzení objednávky písemnou formou zasláním potvrzovacího e-mailu se všemi údaji, které zákazník při objednávce uvedl, tedy jedná se o adresu dodavatele, adresu objednavatele, druh objednaného zboží, jeho počet a jednotková cena, způsob platby a způsob dodání objednávky a celková cena, za kterou byla objednávka vytvořena.

Zákazník je o stavu zpracování své objednávky informován v našem e-shopu (tlačítko "přihlášení" a menu Můj účet – na hlavní stránce se zobrazí objednávky)

Doklady o nákupu

Se zásilkou je zákazníkovi doručena i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží a to se všemi náležitostmi (datum, číslo objednávky, údaje o obou smluvních stranách, identifikace zboží, cena za jednotlivé položky, celková ceny, cena za dopravu a jiné služby), která zároveň slouží i jako dodací list a na jejímž základě je nakupujícímu garantována záruční doba a veškerá komunikace s prodávajícím se odvíjí na základě údajů z této faktury. Registrovaní zákazníci mají přístup k tomuto dokumentu i v elektronické podobě s možností stažení nebo tisku dokumentu.

Zákazník je také písemně informován o provedené objednávce a to elektronickou cestou pomocí e-mailu.

S fakturou obdrží zákazník také průvodní dopis s kontaktními údaji a s obchodními podmínkami.

Zákazník má možnost danou objednávku měnit nebo stornovat, toto vše jen do doby, než dodavatel objednávku vyřídí a realizuje, tedy odešle zákazníkovi podle dohodnutých podmínek.

Odstoupení od smlouvy

Pokud zákazník (spotřebitel) objedná zboží z internetového obchodu, pak má podle §53 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky. Tato možnost je zákazníkovi dána z důvodů jeho objednávky "na dálku", kdy si zákazník nemůže zboží řádně prohlédnout a "osahat".

Vracené zboží musí být nepoškozené a spotřebitel jej musí dodat s originálním balením.

Odstoupení od smlouvy je platné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.

Při odstoupení od smlouvy zašle zákazník zboží zpět na adresu odesílatele, tj. na adresu : Bří JANDEROVÉ, Osík 27, 569 67

Odstoupení od smlouvy musí vyjadřovat projev vůle spotřebitele, ze kterého jasně vyplývá, že od uzavřené kupní smlouvy chce odstoupit v zákonné 14ti denní lhůtě. Nestačí tedy pouze zaslat zboží zpět. Odstoupení od smlouvy by mělo být nejlépe uplatněno písemnou formou společně s kopií dokladu o koupi, tedy s fakturou. V případě jiného, než písemného, odstoupení od smlouvy se spotřebitel může dostat do případné důkazní nouze s prokazováním svého odstoupení od smlouvy. Současně musí zákazník vybrat způsob, jakým mu budou vráceny finanční prostředky - buďto zasláním složenkou na adresu objednavatele nebo po uvedení čísla bankovního účtu také převedením na tento účet. Prodávající má povinnost vrátit finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou, záruka, reklamace

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Záruka

Na všechny výrobky se vztahuje 24 měsíční záruční doba, která je uvedena v katalogu zboží u každého výrobku zvlášť.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamace

Naše firma se snaží být našim zákazníkům pokud možno co nejblíže. Moc dobře víme, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci.Pokud už se tedy stane, že zboží Vám nedošlo úplně v pořádku či se na něm vyskytla záruční vada, postupujte podle následujících instrukcí, usnadníte tak práci nám a Vaše reklamace budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

Pokud se u výrobku objeví vada, která nevznikla špatným a nevhodným použitím spotřebitelem, běžným opotřebením nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou, může spotřebitel uplatnit u dodavatele reklamaci.

Reklamace probíhá podle reklamačního řádu. Zákazník vyplní na našich stránkách on-line reklamační formulář, ve kterém uvede číslo, pod kterým bylo zboží zakoupeno (objednáno), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Zboží k reklamaci musí být kompletní (včetně příslušenství - může být potencionálním důvodem uplatnění odpovědnosti za vady). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Reklamované zboží zákazník zabalí způsobem zamezujícím poškození zboží při přepravě a spolu s kopií dokladu o nákupu zašle na adresu – Bří JANDEROVÉ, Osík 27, 569 67.

Reklamaci lze také uplatnit přímo na provozovně v Bří JANDEROVÉ, Osík 27, 569 67.

Reklamace bude zákazníkovi vyřízena bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech bude tato skutečnost dohodnuta se zákazníkem, maximálně však musí být vyřízena do 30 dní od jejího uplatnění. O výsledku reklamačního řízení bude zákazník vyrozuměn písemně e-mailem.

Zákazník je písemnou formou informován o přijetí reklamace, o datu jejího vyřízení, délce opravy, informaci o výměně, popřípadě písemné sdělení o důvodu zamítnutí reklamace.

Záruční list

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužení (smluvní) záruky.

Pro nabízený sortiment v našem e-shopu slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura). Na základě tohoto dokumentu probíhá komunikace a případné reklamace zákazníka.

Objednávání

Objednávky provedené s registrací jsou evidovány na serveru e-shopu, kam má zákazník přístup po zadání uživatelského jména a hesla, které si zákazník při registraci zadal. Takto má zákazník přístup do svých objednávek a může kontrolovat svou dosavadní historii a měnit své osobní údaje.

Informaci o postupu objednávání získá nakupující v nápovědě v jednotlivých krocích objednávky. Kroky objednávky jsou: vložení zboží do košíku, registrace nebo zadání údajů pro doručení zásilky, kontrola kompletnosti objednávky a údajů, potvrzení objednávky a její odeslání do e-shopu.

Dodavatel s daty zákazníka nijak nemanipuluje, o zákazníkovi archivuje pouze data, která jsou potřebná k jednoznačné identifikaci a k ověření údajů a objednaného zboží - tedy jméno a příjmení, adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa.

Veškerá data o zákaznících slouží výhradně pro vnitřní použití v e-shopu a nejsou podstoupena třetí osobě.

Pokud zákazník provádí objednávku bez registrace, nemusí vyplňovat uživatelské jméno a heslo a nemá tedy vytvořen žádný účet, do kterého by mohl přistupovat a sledovat svou objednávkovou historii a měnit zadané údaje. Jím zadané údaje budou použity jen pro vyřízení jedné objednávky a při jiné objednávce je bude zákazník vyplňovat opětovně.

Kontrola zadaných údajů při objednávce je zákazníkovi umožněna ještě před potvrzením a odesláním jeho objednávky, tato kontrola není možná, pokud bude objednávka provedena pomocí SMS nebo e-mailu. V případě telefonické objednávky kontrolu dat a případné změny provede telefonická operátorka.

Po potvrzení a odeslání objednávky je zákazník automatickým e-mailem písemně informován o objednávce a tím i její potvrzení. Tímto potvrzením vzniká mezi zákazníkem a dodavatelem smluvní vztah, ze kterého plynou práva a povinnosti obou stran podle občanského, případně obchodního zákoníku.

Toto potvrzení zákazník nezíská, pokud objednávku provede telefonicky v případě, kdy nemá e-mailovou adresu. Takovým potvrzením je faktura, která je zákazníkovi dodána se zbožím.

V potvrzení objednávky zákazník obdrží tyto informace:

 • číslo objednávky (je zároveň číslem, pod kterým probíhá veškerá identifikace mezi zákazníkem a dodavatelem)

 • informace a data o obou smluvních stranách

 • datum vzniku smluvního vztahu (potvrzení objednávky)

 • jednoznačnou specifikaci objednaného zboží

 • objednané množství

 • cenu za jednotlivou položku včetně DPH a celkovou cenu za vybrané zboží

 • způsob dodání

 • cenu za dopravu, balné ani jiné manipulační poplatky neúčtujeme

 • způsob provedení platby

 • předpokládaný termín dodání

 • upozornění na možnost zažádat o znemožnění evidence osobních údajů

 


Miloslav JANDERA - Bří JANDEROVÉ
IČO:11131152
DIČ:CZ510702246

Podnikatel zapsána do živn. ob. rej. v České Třebové pod číslem 1753
Datum založení :30.7.1990  

Kontaktní adresa:
Miloslav JANDERA - Bří JANDEROVÉ
Osík 27
659 67 Osík u Litomyšle
 
Tel.: +420 461 612 212
e-mail: info (zavináč) brijanderove.cz
Otevírací doba provozovny Po-Pa - 6,00 - 14,30Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů